top of page
Gradient Background

NMSK tilskudd

Jon NMSK kontakt.png

Hva er NMSK-midler?

•NMSK –Nærings-og Miljøtiltaksmidler i Skogbruket, skogkultur. Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

•Årlig tildeling til kommunene fra Statsforvalteren. Tildeling skjer på grunnlag av innmeldt behov for midler og utført aktivitet tidligere år. Liten aktivitet gir mindre pott.

•Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket definerer bruk og tildeling.

 

Hvem kan få?

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog.

Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Hva kan det gis tilskudd til?

 

• Planting av ny skog etter hogst

• Suppleringsplanting i plantefelt og i naturlig foryngelse med for lite planter

• Treslagsskifte

• Uttak av lauvtreskjerm før den gjør skade på plantene.

• Avstandsregulering i plantefelt

• Grøfterensk i plantefelt på grøfta myr

• Gjødsling av tidligere tørrlagt myr

• Gjøsling av gran på svakere marktyper

• Miljøtiltak i skog - Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtseltiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.

• Miljøtiltak i skog - Dekning av tap knytta til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier ved å avstå fra hogst eller legge om skogsdrifta.

https://www.sortland.kommune.no/tjenester/okonomi-naring-og-bevilling/landbruk/eiendom-og-skog/narings-og-miljovirkemidler/

bottom of page