top of page
Paller i store og små kvanta Nordpall(1).png

Nordpall - Tømmervikgruppen AS trenger 30 000 kubikkmeter sitkagran

 

Nordpall er en nordnorsk palleprodusent i Hadsel i Vesterålen. De har et bredt utvalg av engangspaller med høy kvalitet og har stor fleksibilitet på leveranser. Nordpall kan levere både store og små kvanta, samt levere på kort varsel. Kortreiste paller senker også transportkostnadene for en bedrift og gjør ikke minst miljøavtrykket mindre, et ansvar og en verdi som er viktigere og viktigere for bedrifter og næringslivet generelt i dag.

Nordpall leverer i dag om lag 200 000 paller i året og etterspørselen øker. Blant annet disse er kunder av Nordpall: Nordlaks, Berg Seafoods, Saga fisk, Egil Kristoffersen og sønner, Skretting, Myre fiskemottak, Hopen fisk og Myre saltfish group.

Nordpall har alle påkrevde godkjenninger og sertifiseringer fra Mattilsynet og oppdaterer disse jevnlig, deriblant ISMP15-godkjenningen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 05.04.2018

Det går bra med fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen for tiden. Det er derfor også etterspørsel etter paller, pallekasser og annen emballasje av tre. Kvalitet, rask og sikker levering av også disse innsatsfaktorene er stikkord i en bransje preget av høyt tempo og internasjonal handel. Familieverksemda Tømmervikgruppen AS har vært leverandør av paller til fiskerinæringen i Nordland i mange år og produserer i dag rundt 200.000 paller. Driftsleder Ivan Hansen i Tømmervik-gruppen sier til Kystskogbruket at selskapet ser lyst på fremtiden og nå vil satse videre.

Fiskerinæringen ønsker lokal produksjon av paller.
Allerede i 1987 kjøpte daglig leder i Tømmervik-konsernet Finn Hansen (far til Ivan) et nedlagt oppdrettsanlegg på Stokmarknes. Familien Hansen kom da fra Båtsfjord i Finnmark, og hadde drevet der som eiere med flere reketrålere i drift. På mange måter var det bakgrunnen fra fiskeri og fiskerinæringen som gjorde det naturlig å satse på palleproduksjon også på Stokmarknes. Og mengden har absolutt økt. Prognoser for 2018 forteller om en produksjonsuke på rundt 240.000 paller. Frem til nå har de kjøpt veden i Finland. Ivan Hansen forteller at konkurransen om tømmer og tømmer nå ser ut til å bli hardere enn tidligere. Tømmervikgruppen har de siste årene hatt problemer med å skaffe nok tømmer. For å opprettholde produksjonen er selskapet tvunget til å sikre bedre tilgang på dette råstoffet, og vil derfor investere i egen saglinje på Stokmarknes. Ivan legger til at selskapet Nordlaks er den største kjøperen av paller og har sagt at de prioriterer lokal produksjon. Men en ny saglinje gjør også at Ivan vil trenge kjøpere av tømmer fra den beste delen av stokken. – «Undersøkelser viser også at trelasthandlere i Vesterålen og Lofoten er interessert i lokalt tømmer produsert av sitkagran», sier Ivan og viser blant annet til rapporten «Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland» fra Trøndelag Forsking og Utvikling (2017).

Ny saglinje
Ivan Hansen forteller at Tømmervik-gruppen allerede har sikret tomt til både ny produksjonshall og saglinje for felling av sitkagran i det kommunale industriområdet på Børøya i Stokmarknes. Opparbeidelsen av tomten starter allerede til sommeren, og Ivan håper at de kan flytte inn i nye lokaler i løpet av 2020. Når det gjelder maskiner for palleproduksjon er det meste klart. Men generelt vil han bruke litt mer tid på å sjekke ut/sortere ut før det aktuelle anlegget bestilles. Han er også interessert i innspill fra andre som kan ha erfaring fra lignende sagbruk eller som har generell interesse for tiltaket. Målet er et forbruk på inntil 30.000 kubikkmeter tømmer til skur. Skogbrukssjef Gjermund Pettersen kan dokumentere at dette kvantumet vil være tilgjengelig i Lofoten og Vesterålen på sikt og forutsatt kontinuerlig skogbruk, se mer nedenfor.

10 ganger mer hogt
Skogbrukssjef Gjermund Pettersen er full av lovord om at Ivan og familien ønsker å satse på dette på Stokmarknes. På en måte har dette alltid vært meningen med skogsturen. At bærekraftig skogbruk bør utvikles og en regional skognæring gradvis etableres. Og skogbrukssjefen vet hva han snakker om. Gjermund var i mange år fylkesskogmester i Nordland og kjenner fylket, folket og skogsferden bedre enn noen og sier:
- "Det viktigste nå er at vi har startet tømmerhogst i Vesterålen, Lødingen, Lofoten og at det finnes et apparat for dette. Vi ser at skogen skaper verdi etter mange tiår med planting og venting på at skogen skal være klar til hogst.Men hogstmengden er fortsatt mye lavere enn den totale tilveksten i skogene, kanskje bare ti prosent.I årene som kommer vil denne produktive skogen gradvis bli høstklar.Vi vil nå toppen om 20-25 år .Da bør vi kunne hogge ti ganger så mye som i dag i Lofoten og Vesterålen, årlig opp mot 70 000-80 000 kubikkmeter sitkagran og lutzgrantømmer Dette er også et volum som må være bærekraftig for årene etter, forutsatt at planting etter hogst og videre satsing på skogbruk Et industrisagbruk i Vesterålen vil ha stor regional betydning for den totale verdiskapingen av skogressursen og vil også ha mye å gjøre med tømmerprisene for skogeierne."

Tømmervikgruppen trenger fortsatt satsing på sitkagran i Nordland
Ivan Hansen opplever stor interesse for tiltaket som de nå planlegger og viser også til at fylkespolitikerne i Nordland (jf. politisk plattform for fylkestinget i Nordland i perioden 2015-19) nylig har uttalt: - «Mye skog i Nordland er vernet både miljømessig og industrimessig må skogressursene utnyttes bedre det må legges til rette for at treindustrien i Nordland driver lokalt for å unngå lange transportveier Et viktig tiltak vil være å legge til rette for etablering av sagbruk i fylket».

Driftsleder Ivan Hansen understreker til slutt at det er uforståelig for ham at det har kommet forslag om å gjøre planting av gran ulovlig. – "Vi har knapt brukt denne fornybare og miljøvennlige ressursen. For oss i Tømmervikgruppen vil det være viktig at skogeierne i Lofoten og Vesterålen fortsatt har mulighet til å drive skogbruk og plante sitkagran eller lutzgran," avslutter Hansen.

http://gammel.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=7063

Nordpall.no – Nordnorsk palleprodusent i Vesterålen.png
bottom of page