top of page
Gradient Background

Produksjonen i skogen må økes

Norge trenger mer skog både for økonomien og klimaet, men hvordan kan vi best øke tilveksten?

Publisert: 23.03.2023 Sist oppdatert: 23.03.2023

Skog var et viktig tema på Landbruksdirektoratets konferanse 9. mars 2023. For skogen får stadig større betydning, både for å binde klimagasser og produsere råvarer til bygg, industri og energi.

Skogen dekker 38 prosent av Norges landområde. Av denne skogen er to tredeler produktiv skog og én tredel ikke produktiv skog. Skogvolumet i Norge er nær tredoblet de siste hundre årene.

− De siste årene viser Landsskogtakseringen at tilveksten har avtatt, og det bør iverksettes tiltak for å øke tilveksten igjen, for å produsere mer og samtidig binde klimagassen CO2, sier Turid Trötscher som jobber med skogforvaltning hos Landbruksdirektoratet.

Det er flere årsaker til at tilveksten er på vei ned i norske skoger.

Alder og vær

Gamle trær vokser senere enn unge. De siste tjue årene er andelen gammel skog økt to og en halv gang, noe som gir redusert tilvekst. I tillegg hugges det mer skog i sin beste alder. De siste ti årene har det også vært flere tilfeller av tørke som både gir redusert tilvekst og mer død skog. Gjengroing har holdt skogarealet ganske stabilt, men mye skjøtta skog går tapt på grunn av utbygging.

I sum betyr dette at tilveksten i norske skoger nå faller. Det er dermed behov for tiltak som kan øke tilveksten.

Granplanter i kasse (1).jpg

Tre tiltak for mer skog

For å øke tilveksten og karbonfangsten, er det tre tiltak som kan tas i bruk:

  • Øke skogarealet. Allerede i 1951 ble det planlagt å plante til 4,9 millioner dekar med skog langs kysten, og fra 1951 til 1980 ble det plantet cirka 3,9 millioner dekar med skog. Fra åttitallet ble nyplantingen redusert. I 2013 ble det vurdert at 9,8 millioner dekar kunne plantes til med skog som et klimatiltak. Det meste av dette handler om skifte av treslag i allerede eksisterende skogområder. Kun 1,4 millioner dekar nytt skogareal kan plantes til.

  • Ta vare på eksisterende skogproduksjon. Planting er viktigste tiltak. Fra en topp med 110 millioner nye planter i 1960, falt plantinga til en bunn på 11 millioner planter i 2005. Fra 2005 til i dag har plantingen igjen økt til 48,5 millioner planter i 2022 etter at tilskudd for planting ble gjeninnført. Etter hugst er skogeier ansvarlig for å få opp ny skog, såkalt foryngelsesplikt. Undersøkelser viser at dette ikke skjer på 22 prosent av de hugde arealene.

  • Øke produksjonen på eksisterende areal. Ungskogpleie er et tiltak som bidrar til økt tilvekst, bedre trekvalitet og er også et effektivt klimatiltak. Dette tiltaket bør derfor utvides, noe det er satt av midler til. Gjødsling av skog er et annet tiltak for økt opptak av CO2.

− I sum bør vi kombinere disse tre tiltakene, samt slutte å hugge skog som er i sin beste vekstfase, sier Trötscher.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/produksjonen-i-skogen-ma-okes

bottom of page