top of page
Gradient Background

Skogsveier

Byggherre XS.png
Skogsveier - skogkurs.png

Her finner du viktig info angående Skogsveier på Skogsveier - skogkurs • Skogkurs

Tilskudd til veibygging i skog

Gjelder tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier.

Hva du kan søke tilskudd til

Kommunen fastsetter det enkelte år hvilke skogsveiformål det kan gis tilskudd til i sin kommune.

De tiltakene det er vanligst å gi tilskudd til er

 • Nybygging av skogsbilveier

 • Ombygging av eksisterende skogsbilveier

I deler av landet er det også vanlig å gi tilskudd til bygging av tyngre traktorveier (veiklasse 7) som tjener skogbruksformål.

Hvilke tiltak det gis tilskudd til og tilskuddssatser kan variere mellom kommunene, fylkene og landsdelene.

Kort om ordningen

 • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.

 • Veien må

  • bedre muligheten til å utnytte skog- og utmarksressursene, og skal brukes i tilknytning til drift og forvaltning av skogen

  • bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene

  • være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål

  • bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet

 • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.

 • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.

 • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.

 • https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog?openStep=d0273d3b-0abb-485a-8a8e-2bd0e5564d24-1

Skogsveier.png
bottom of page