top of page
Gradient Background
LoVe kommuner.png

Skogbruk i Lofoten og Vesterålen

 

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Sortland kommune kan gi råd om skogkultur, skogsdrift, veibygging og miljøhensyn i skogbruket.
Kommunen forvalter en rekke lover og forskrifter knytta til skogbruk.

Lovsaker

Kommunene bistår i administrasjon av skogfondsordning. Denne ordningene er etablert for at skogeiere skal kunne sette av midler til framtidige tiltak i skogbruket.

Kommunen forvalter lovverk i forbindelse med deling og omdisponering av utmark (jordlova)

Bygging av landbruksveier krever tillatelse fra kommunen før bygging kan igangsettes.

Kommunen forvalter også tilskuddsordninger knytta til tiltak i skogbruket. De viktigste tiltakene er:

  • Tilskudd til planting etter hogst

  • Tilskudd til treslagsskifte

  • Tilskudd til bygging av skogsveg

  • Tilskudd til rydding i plantefelt

  • Tynningshogst i eldre plantefelt

  • Gjødsling av plantefelt med dårlig tilvekst


Forvaltning/veiledning, tilskuddsordninger og skogavgift

Dersom du ønsker å gjennomføre tiltak i skogen på din eiendom, kan du få råd om planting, ungskogpleie, tynning, slutthogst, gjødsling, veibygging m.m.
Skogbruket er pålagt å ta miljøhensyn i samsvar med miljøstandarder. Dette medfører blant annet hensyn til hekkelokaliteter for sjeldne fuglearter og vegetasjonssoner langs vassdrag.


Meldeplikt ved hogst

Etter gjeldende vernskogregler skal skogeier sende melding til kommunen om hogst. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar. Meldingen skal sendes senest 3 uker før planlagt hogst.
Melding om hogst

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskrift om skogfond

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Ordninger for skogbruk

Jon Ødegård 

Viltforvalter / Skogforvalter   -   jon.odegaard@sortland.kommune.no

Vladimir Matic

Skogforvalter Lofoten og Vesterålen  -  vladimir.matic@sortland.kommune.no 

skogplanting – Kopi.jpg
Ungskogpleie.jpg
Skogsveier.png
Hogst.jpg
SP2024.-2027..png

Skogbruksstatistikk

 

Her finner du skogbruksrelatert statistikk for kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Klikk deg inn via galleriene for å se statistikk over avvirkning for Avvirkning for salg, Skogkulturtiltak og Skogsveier.

Kilde for data: Økonomisystem for skogordningene (ØKS).

Spruce - www.pikist.com Royalty free photos for designers veivisere.png
bottom of page